Systemy sygnalizacji pożarowej to automatyczne systemy elektroniczne, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru i wzbudzenie stanu alarmowego

2019-10-11

Instalacja przeciwpożarowa taka jak system zasysający detekcji dymu, dzięki stałej analizie powietrza są w stanie wykryć dym i zasygnalizować wystąpienie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być sterowane przez systemy sygnalizacji pożarowej po otrzymaniu sygnału z czujek dymowych. Systemy sygnalizacji pożarowej http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html to automatyczne systemy elektroniczne, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru i wzbudzenie stanu alarmowego. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, Ŝe system sygnalizacji poŝarowej powinien być konserwowany zgodnie z obowiązującymi normami (np. System alarmu pożaru może być zintegrowany z pozostałymi systemami przeciwpożarowymi. Wszystkie funkcje, takie jak wykrywanie poŝarów, wyzwalanie alarmów, informowanie o stanie systemu i kontrola urządzeń sygnalizacji poŝaru. W wypadku uszkodzenia aktywnej części systemu, następuje automatyczne przejście na drugi system działający równolegle oraz zasygnalizowanie uszkodzenia systemowego. System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium. Systemy oddymiania, sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz systemy zamknięć ogniowych. Uruchomić system tryskaczy lub stałych urządzeń gaśniczych w miejscu wykrycia ognia, może także otworzyć klapy dymowe jak i okna i bramy napowietrzające. Zweryfikowany przez centralę sygnalizacji pożarowej alarm pożarowy jest praktycznym i najpewniej określonym początkiem pożaru. Jednak głównym zadaniem systemów sygnalizacji pożaru jest automatyczne zaalarmowanie osoby znajdujące się w budynku, zarządcę, czy straż pożarną o wykrytym pożarze, który pojawił się w budynku. Za moment rozpoczęcia się pożaru przyjmuje się aktywowanie alarmu przez system sygnalizacji pożarowej. Co więcej, muszą być uwzględnione, zastosowane przepisy i uregulowania specyficzne dla poszczególnych krajów. Nieprawidłowo wykonany i źle konserwowany system sygnalizacji pożarowej nie spełni swojej roli, a jego nieprawidłowe działanie może spowodować trudne do przewidzenia następstwa. Do tej magistrali danych moŝe zostać podłączonych aŝ do 3 nieredundantnych urządzeń słuŝących do sygnalizacji i obsługi znajdujących się w odległości mniejszej niŝ 1m od podcentrali. System sterowań, a zwłaszcza sterowań systemami bezpieczeństwa, powinien składać się z instalacji i urządzeń, które mogą ze sobą współdziałać. Sygnały te są transmitowane za pomocą torów przewodowych i urządzeń liniowych, które są składowymi systemów sygnalizacji pożarowej (SSP).