Podstawą skierowania do sądu pozwu o obniżenie alimentów jest przepis

2019-09-11

Mówiąc innymi słowami – jeżeli dziecku polepsza się sytuacja majątkowa to zobowiązany do alimentów rodzic może wnieść pozew o obniżenie alimentów. Najczęstszym przypadkiem zmniejszenia alimentów jest jednak trwała zmiana stosunków, na podstawie której zasady obowiązującej umowy mogą ulec zmianie. Chodzi tu również o sytuacje w której rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie pogorszył swojej sytuacji zarobkowo-majątkowej celowo. Podstawą skierowania do sądu pozwu o obniżenie alimentów jest przepis. Wówczas jest ona zobowiązana do zapewnienia środków na jego utrzymanie, dlatego niewątpliwie jest to wystarczający powód do ubiegania się o zmniejszenie alimentów na dziecko z poprzedniego małżeństwa. W sytuacji, gdy od daty ustalenia alimentów udział zobowiązanego w sprawowaniu opieki nad uprawnionym uległ zwiększeniu wówczas można żądać obniżenia alimentów. W pierwszej kolejności pamiętać trzeba, że wysokość ustalonych przez sąd w wyroku lub na mocy ugody alimentów może ulec zmianie. Dotyczy to również sytuacji, w której nastąpiło obniżenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Orzeczenia w przedmiocie alimentów mają te cechę, że wynikający z nich obowiązek – stosownie do zmiany okoliczności – może ulec zmianie. Zabezpieczenie powództwa o obniżenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie jest wyłączone. Zmiana ta może dotyczyć podwyższenia alimentów (o tym pisałam jakiś czas temu na blogu Kiedy można żądać podwyższenia alimentów) lub ich obniżenia. Należy także pamiętać, że w niektórych sytuacjach, nawet wystąpienie jednej ze wskazanych powyżej przyczyn nie będzie powodowało że nasze żądanie obniżenia alimentów zostanie uznane za zasadne. Obniżenie tych potrzeb lub możliwości może wpłynąć na obniżenie zasądzonych uprzednio alimentów. Wnieść pozew o obniżenie alimentów. Sąd nie ma obowiązku obniżenia wysokości alimentów na dziecko, nawet w przypadku właściwego udowodnienia wszystkich zmian, które miały miejsce. Wartość przedmiotu sporu w sprawie o obniżenie miesięcznych alimentów z 600 zł. Każda sprawa o zmniejszenie alimentów na dziecko powinna zostać skierowana do sądu rejonowego, a dokładniej wydziału rodzinnego i nieletnich. O tym, kiedy można starać się o obniżenie alimentów mowa będzie w dalszej części wpisu. Wysokość alimentów nie jest jasno określoną kwotą. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku pozwu o obniżenie alimentów, skierowanie do sądu pozwu o podwyższenie alimentów nie zawsze przyniesie oczekiwany skutek. Do obniżenia alimentów może dojść poprzez złożenie pozwu do sądu. Dodatkowo warto wiedzieć, że można żądać przed sądem obniżenia alimentów z datą wsteczną i to nawet na kilka lat wstecz. Wartość przedmiotu sporu to w tym przypadku różnica między zasądzoną kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za okres 12 miesięcy. W niniejszym artykule jest mowa o obniżeniu alimentów, zatem istotna zamiana stosunków dotyczy pogorszenia się sytuacji zarobkowej i majątkowej rodzica zobowiązanego do łożenia alimentów na dziecko. Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (. Pozew o obniżenie alimentów musi także zawierać powody dla których żądanie obniżenia alimentów, w naszym przekonaniu jest zasadne. Żądanie obniżenia alimentów jest roszczeniem majątkowym, a co za tym idzie wniesiony do właściwego sądu pozew podlega stosownej opłacie stosunkowej. Zrzeczenie się płacenia alimentów w przypadku dziecka małoletniego jest w polskim prawie niedopuszczalne, natomiast można ubiegać się o obniżenie ich wysokości. W razie istotnej zmiany stosunków można żądać odpowiednio obniżenia lub podwyższenia alimentów na dziecko. Dokumentami, z których bezspornie wynika zmiana okoliczności, uzasadniająca obniżenie alimentów (por. Aby rozważać w ogóle możliwość obniżenia alimentów musi wpierw zostać wydany wyrok ustalający ich wysokość. Obniżenie alimentów jest możliwe na podstawie. Oczywiście dopuszczalne jest powołanie świadków potwierdzających podstawę do wniesienia sprawy o obniżenie alimentów. Sprawy o obniżenie alimentów, jak wiele innych spraw prowadzonych przed sądem, trwają z reguły bardzo długo. Ponadto w pozwie o obniżenie alimentów wskazać trzeba wartość przedmiotu sporu. Ostatecznie może się więc okazać, że działanie mające na celu obniżenie alimentów (złożenie pozwu), spowodowało skutek odmienny od zamierzonego (podwyższenie alimentów). Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązana do płacenia alimentów.